Privacystatement

De Vereniging voor Klachtrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In deze Privacy verklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Als u vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de AVG) of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de vereniging. Een klacht kunt u ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Vereniging voor Klachtrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • ​op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
 • u om uitdrukkelijke toestemming vragen als dat voor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt of wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

De Vereniging voor Klachtrecht verwerkt persoonsgegevens van haar verenigingsleden ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. ​

Grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst. ​

Voor dit doel vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • ​Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Organisatienaam. ​

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van uw lidmaatschap bewaren wij uw persoonsgegevens uitsluitend in de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • ​Het verzorgen van drukwerk en verzending van het Tijdschrift voor Klachtrecht;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen van de Vereniging voor Klachtrecht.

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en uitsluitend aan partijen waarmee wij een verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. In die verwerkersovereenkomsten staan afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen op minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid als u van ons mag verwachten. Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van persoonsgegevens door de politie in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden nadat u ons daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • ​Alle personen die namens de Vereniging voor Klachtrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

 • ​Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of - in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Meer informatie over uw rechten en wanneer u die kunt uitoefenen staat in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht die toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Een klacht kunt u ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.